N5 – Kanji

Elenco dei 103 kanji previsti per il livello N5 del JLPT (ex-4° livello)

INS LINK PER IPHONE A PAGINA-COPIA MA SENZA div-style-600px

Vi consiglio due cose. La prima è l’estensione di Firefox e un dizionario pop-up come l’estensione rikaichan. La seconda cosa è, se non vedete bene i kanji, di provare con lo zoom: tenete premuto ctrl ed usate il tasto + (Ctrl + “+”). Con firefox, almeno, potete cliccare su un’opzione (sotto Visualizza) per ingrandire solo il testo e non le immagini. Con ctrl+0 torna tutto come prima.

Se non avete letto il post sull’ordine dei tratti, ve lo consiglio! (-_^)

Kanji

On’yomi

Kun’yomi

Significato

AN

yasu(i), yasu(raka)

pace, sicuro, economico, da poco

BAI

ka(u)

comprare

BO

haha, (o)kaa*(san)

madre

[BOKU], MOKU

ki, [ko]

albero, legno

BUN, BU, FUN

wa(karu), wa(keru), wa(kareru), [waka(tsu)]

capire, dividere(/si), separarsi, parte, porzione, minuto (i.e. 1/60 di ora)

BUN, MON

ki(ku), ki(koeru)

sentire, domandare, essere udibile

CHOU

naga(i)

lungo, capo

CHUU, JUU

naka

dentro, nel mezzo, attraverso…

DAI, TAI

oo(ki.i/ki na!), oo(i ni)

grande

DAN, NAN

otoko

uomo, maschile

DEN

elettricità

DO, TO

tsuchi

terra, terreno

DOKU, [TOKU], [TOU]

yo(mu)

leggere

DOU

michi

strada, percorso

EKI

stazione

EN

maru(i), maru-

cerchio, Yen, circolare

FU

chichi, (o)tou*(san)

padre

GAI, GE

soto, hoka, hazu(su), hazu(reru),

esterno, straniero, altro, togliere(/si), fallire, mancare

GAKU

mana(bu)

scuola, studio, materia, educazione

GEN, [GON]

i(u), [yu(u)]

parola, dire, linguaggio, chiamarsi

GETSU, GATSU

tsuki

luna, mese

GO

itsu(tsu), itsu-

cinque

GO

kata(ru), -gatari, [kata(rau)]

parola, lingua, raccontare, racconto, chiacchierare, parlare

GO

mezzogiorno

GO, KOU

ato, ushi(ro), nochi

dopo, infondo, dietro

GYO

sakana, [uo]

pesce

HACHI

yat(tsu), ya(tsu), ya-, you-

otto

HAKU, BYAKU

shiro(i), shiro, [shira-]

bianco

HAN

naka(ba)

metà, mezzo, semi-

HOKU

kita

Nord

HON

moto

libro, reale, origine, principale, solo

HYAKU

cento, centinaia

ICHI, ITSU

hito(tsu), hito-

uno

IN

no(mu)

bere

JI

mimi

orecchio

JI

toki, [to-]*

tempo, ora

JIN, NIN

hito, -ri*, [-to]*

essere umano, persona

JO, NYO

onna, [me]

donna, femminile

JUU, JI

too, to-

dieci, decine, croce

KA

hana

fiore

KA

hi, [ho-]

fuoco

KA

nani, nan

cosa, quanti, quale

KA, GE

shita, sa(garu/geru), o(riru/rosu), kuda(ru/su), kuda(sai), [shimo]

sotto, abbassarsi, arretrare, abbassare, scendere, dare, per favore, parte bassa

KAI, [E]

a(u)

incontrare, riunione

KAN, KEN

aida, ma

arco di tempo, distanza o spazio tra due…, tra…

KEN

mi(ru), mi(eru), mi(seru)

vedere, esser visibile, mostrare, punto di vista

KI, KE

spirito, vapore, aria (fig.)

KIN, KON

kane

denaro, oro, metallo

KO

furu(i)

antico, vecchio (non per persone), usato

KOKU

kuni

Paese, nazione

KON, KIN

ima

adesso

KOU, GYOU

i(ku), [yu(ku)], -yu(ki), okona(u)

andare, aver luogo, riga

KOU

taka(i), taka(maru), taka(meru)

alto, costoso, innalzarsi/e, ingrandirsi/e

KOU

scuola

KOU, KU

kuchi

bocca, apertura, entrata/uscita, boccone/sorso, (modo di) parlare

KUU

sora, a(ku/keru), [su(ku)]*, kara, [muna(shii)]

cielo, aprirsi/re, svuotare(/si), vuoto, futile

KYUU

yasu(mu), yasu(maru/meru)

riposare, riposarsi/far riposare, riposo, vacanza

KYUU, KU

kokono(tsu), kokono-

nove

MAI

[goto(ni)]

ogni

MAN, BAN

[yorozu]

diecimila, moltissimo/i, tutto

MEI, MYOU

na

nome, reputazione, fama

MOKU

me

occhio

NAN

minami

Sud

NEN

toshi

anno, età

NI

futa(tsu), futa-

due

NICHI, JITSU

hi, -ka

sole, giorno

NYUU

hai(ru), i(ru/reru)

entrare, inserirsi/e

RAI

ku(ru), [kita(ru)], [[kita(su)]]

venire, prossimo, futuro, [[causare]]

RITSU, [RYUU]

ta(tsu), ta(teru)

alzarsi, essere eretto, erigere, fondare, stabilire

ROKU, [RIKU]

mutt(su), mu(tsu), mu-, mui

sei

SA

hidari

sinistra

SAN

mit(tsu), mi-

tre

SAN

yama

montagna

西

SEI, SAI

nishi

Ovest

SEI, SHOU, [SHOU(zuru/jiru)]

i(kiru/kasu), u(mu/mareru), nama, ki, [o(i)-], [ha(eru/yasu)]

vivere/far vivere o far crescere, partorire/nascere, crudo, fresco, crescita, sviluppo, venir coltivato/coltivare

SEN

chi

mille, migliaia

SEN

kawa

fiume

SEN

saki, [ma(zu)]

prima, avanti, innanzi

SHA

kuruma

auto, veicolo, carrozza (ferrov.)

SHA

[yashiro]

azienda, società, sociale, tempio shinto

SHI

yo(ttsu), yu(tsu), yo-, yon-

quattro

SHI, SU

ko

bambino, ragazza piccolo

SHICHI

nana(tsu), nana, nano-

sette

SHIN

atara(shii), ara(ta), [nii-]

nuovo

SHO

ka(ku)

scrivere

SHOKU, [JIKI]

ta(beru), ku(u/wasu), ku(rau)

mangiare, dar da/far mangiare

SHOU

chii(sai), ko-, [o-]

piccolo

SHOU

suko(shi), suku(nai)

poco, pochi

SHOU, JOU

ue, a(garu/geru), nobo(ru), uwa, [kami]

alto, salire, innalzarsi/e, sopra, parte alta

SHU, [-ZU]*

te, [ta]

mano, manodopera, suff. per mestieri

SHUTSU

de(ru), de-, -de, da(su), [i(deru)]

uscire, venir fuori, far uscire, tirar fuori

SHUU

//

settimana

SOKU

ashi, ta(riru), [ta(ru)], ta(su)

piede, esser sufficiente, bastare, aggiungere

SUI

mizu

acqua

TA

oo(i)

molti

TEN

[ame], [ama]

Cielo, tempo (atmosferico), paradiso, via lattea

TEN

mise

negozio

TOU

higashi

Est

U

ame, ama-

pioggia

U, YUU

migi

destra

WA

hanashi, hana(su)

parlare, conversazione, discorso, dialogo, storia

YUU

tomo

amico

ZEN

mae

prima, davanti

Lascia un commento

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione / Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione / Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione / Modifica )

Google+ photo

Stai commentando usando il tuo account Google+. Chiudi sessione / Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger cliccano Mi Piace per questo: